บริษัท เคทีบีอีแอล เทคนิค จำกัด ได้สมัครเข้าร่วม เป็นสมาชิก BELUThai

blog
บริษัท เคทีบีอีแอล เทคนิค จำกัด ได้สมััครเข้าร่วม เป็นสมาชิก BELUThai (หอการค้า เบลเยึ่ยม – ลักเซมเบิร์ก – ไทย) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 และได้ร่วมกิจกรรมของทางหอการค้าที่เชิญเข้าชมโรงงาน Volvo ประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เป็นโอกาสดีที่ได้เข้าพบกับสมาชิกของหอการค้าฯ รวมทั้งผู้บริหาร , เจ้าของกิจการ ที่เป็นสมาชิกทุกท่าน